loadingimg

Wczytuję dane...
 • Załóż konto
 • Użytkownicy online: 0
 • Aktualny czas:
banner

przesylka polecona

Najchętniej kupowane
Sok z Głogu - 0,5L
Sok z Głogu - 0,5L
Cena:11,13 zł.
15,90 zł.
Chlorofil w płynie - 0,5 L
Chlorofil w płynie - 0,5 L
Cena:19,53 zł.
27,90 zł.
Witamina D3 w kroplach - 30 ml
Witamina D3 w kroplach - 30 ml
Cena:17,43 zł.
24,90 zł.
Kolagen Morski - 90 kapsułek
Kolagen Morski - 90 kapsułek
Cena:19,53 zł.
27,90 zł.
Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

HerboVita.pl

(ważny od 25.05.2018)

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym herbovita.pl prowadzony jest przez firmę: Herbovita, Artur Ubert, ul. Planu 6-letniego 38 lok.9, 85-806 Bydgoszcz, telefon: 52 5110111, email: sklep@herbovita.pl, NIP: 953-180-89-23, REGON: 091551781. Firma wpisana jest do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej pod adresem: link do strony CEIDG.

 2. Definicje:

a) Sklep internetowy – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem herbovita.pl,

b) Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.),

c) Sprzedawca – Herbovita, Artur Ubert, ul. Planu 6-letniego 1 lok.9, 85-806 Bydgoszcz, telefon: 52 5110111, email: sklep@herbovita.pl, NIP: 953-180-89-23, REGON: 091551781. Firma wpisana jest do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej pod adresem: link do strony CEIDG.

d) Kupujący – osoba fizyczna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę,

e) Formularz rejestracji – dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający utworzenie Konta,

f) Konto - oznaczony indywidualną nazwą-loginem (adres email) i hasłem podanym przez Kupującego, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane Kupującego, w tym informacje o złożonych Zamówieniach,

g) Formularz zamówienia - dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający złożenie Zamówienia,

h) Zamówienie - oświadczenie woli Kupującego, stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą,

i) Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.), zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego w języku polskim,

j) Produkt - dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma, będąca przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą np. zdrowa żywność, suplementy diety, produkty pszczele, kosmetyki itp.

k) Koszyk - wirtualne narzędzie umożliwiające Kupującemu agregację wybranych produktów przed ich zakupem oraz przeliczenie ich wartości. Podczas wyboru Produktów , Kupujący może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie do niego kolejnych produktów lub usuwanie ich z koszyka,

l) Dowód zakupu – paragon fiskalny, faktura lub inny dokument potwierdzający zakup Produktu,

m) Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, polegająca na umożliwieniu zainteresowanym Kupującym automatyczne otrzymywanie na podany adres e-mail najważniejszych informacji związanych ze Sklepem internetowym,

n) Załącznik nr 1 – dołączony do Regulaminu dokument umożliwiający złożenie Zamówienia za pomocą poczty elektronicznej e-mail, faxu.

o) Załącznik nr 2 - dołączony do Regulaminu dokument umożliwiający odstąpienie od umowy, o którym mowa w §6,

p) RODO - Rozporządzenie KE o Ochronie Danych Osobowych nr 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 1. Przed wypełnieniem formularza zamówienia lub formularza rejestracji wraz z utworzeniem, Kupujący proszony jest o zapoznanie się z treścią regulaminu i jego akceptację.

 2. Kupujący uzyskuje dostęp do konta za pośrednictwem loginu i hasła. Umowa dotycząca prowadzenia Konta w Sklepie internetowym jest zawierana na czas nieokreślony i nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań finansowych dla Kupującego. Umowa może zostać wypowiedziana w każdym momencie poprzez usunięcie Konta w Sklepie internetowym lub przesłanie informacji o rezygnacji przez Kupującego na adres e-mail Sprzedawcy: sklep@herbovita.pl

 3. Ogłoszenia, reklamy Sprzedawcy, cenniki i inne informacje o Produktach, podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

 4. Do korzystania ze Sklepu internetowego herbovita.pl niezbędny jest komputer z procesorem min. 200MHz, 64MB RAM, kartą graficzną obsługującą rozdzielczości 800x600 i 256 kolorów oraz przeglądarka stron internetowych (Internet Explorer (wersja >= 6.0), Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari lub inne) a także klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.

 5. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

§2. WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA

 1. Kupujący obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

 2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 3. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę. Niniejszy zapis nie dotyczy Zamówień składanych drogą telefoniczną, które można składać od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 - 18.00.

 4. Kupujący może wybrać jeden spośród następujących sposobów składania Zamówienia:

a) złożenie zamówienia poprzez założone wcześniej konto,

b) złożenie Zamówienia poprzez wypełnienie Formularza zamówienia dostępnego na stronie internetowej Sklepu internetowego,

b) złożenie Zamówienia drogą poczty elektronicznej – email: sklep@herbovita.pl,

c) złożenie Zamówienia drogą telefoniczną: 52 5110111

 1. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 17.00, w soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

 2. Potwierdzenie złożenia oraz przyjęcia do realizacji Zamówienia zostanie przesłane Kupującemu przez Sprzedawcę w formie wiadomości e-mail.

 3. Umowę sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 6 niniejszego paragrafu.

 4. Zamówienia przekazane do realizacji mogą być anulowane do momentu wysyłki Produktu. Przepis ten dotyczy wyłącznie Kupujących będących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.). W przypadku pozostałych Kupujących Zamówienia nie mogą być anulowane.

 5. Czas realizacji Zamówienia (skompletowanie zamówienia i przygotowanie do wysyłki) wynosi (średnio) do 3 dni roboczych.

 6. W przypadku braku zamówionych Produktów w magazynie, Kupujący jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji Zamówienia niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 48 godzin.

 7. W sytuacji, o której mowa w powyższym punkcie, Kupujący może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia o kolejne 48 godzin lub zrezygnować z zamówionego Produktu albo z całości Zamówienia.

§3. PŁATNOŚCI

 1. Ceny podane w Sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto, zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.

 2. O całkowitej kwocie zamówienia Kupujący informowany jest każdorazowo przed dokonaniem zamówienia.

 3. Do każdego Zamówienia dołączany jest Dowód zakupu (paragon lub faktura).

 4. Kupujący niebędący konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.), w celu realizacji Zamówienia, upoważnia Sprzedawcę do wystawiania faktury bez podpisu odbiorcy.

 5. Kupujący może wybrać jeden z możliwych sposobów płatności:

a) płatność za pobraniem (przy odbiorze zamówienie),

b) płatność przelewem zwykłym lub internetowym na konto bankowe Sprzedawcy,

d) płatność internetowa za pomocą systemu płatności Przelewy24,

e) płatność kartą płatniczą - Visa, Visa Electron, MasterCard lub Maestro.

Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

 1. Wyboru płatności dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia.

 2. Jeżeli Kupujący nie dokona płatności w terminie 7 dni od daty potwierdzenia Zamówienia, Sprzedawca wezwie Kupującego do dokonania płatności. W przypadku bezskutecznego wezwania Sprzedawca ma prawo anulować Zamówienie, informując o tym Kupującego drogą mailową lub telefoniczną.

 3. Produkty wysyłane są w ciągu 1-3 dni roboczych, od momentu zaksięgowania 100% środków pieniężnych na koncie Sprzedawcy (z wyłączeniem płatności za pobraniem).

§4. DOSTAWA

 1. Kupujący może wybrać następujące sposoby odbioru zamówionych Produktów:

a) dostarczenie Produktów na adres Kupującego podany podczas składania Zamówienia przez firmę kurierską Pocztex24,

b) dostarczenie Produktów na adres Kupującego podany podczas składania Zamówienia przez Pocztę Polską,

c) odbiór w wybranej podczas składania Zamówienia placówce Poczty Polskiej,

d) odbiór w wybranej podczas składania Zamówienia stacji benzynowej PKN Orlen,

e) odbiór w wybranym podczas składania Zamówienia kiosku RUCH-u,

d) odbiór osobisty w siedzibie firmy Herbovita, Artur Ubert znajdującej się w Bydgoszczy przy ulicy Planu 6-letniego 38 lok. 9,

e) odbiór w wybranym podczas składania Zamówienia Paczkomacie Inpost.

 1. Wybór sposobu dostarczenia przesyłki dokonywany jest przez Kupującego podczas składania Zamówienia.

 2. Koszty wysyłki naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami i zależą od wagi oraz rozmiarów przesyłki. Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki podczas składania Zamówienia.

 3. Koszty dostawy ponosi Kupujący.

 4. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu Produkty wolne od wad.

 5. Kupujący zobowiązuje się do odebrania wysłanego Produktu.

§5. REKLAMACJA

 1. W przypadku stwierdzenia, iż Produkt jest wadliwy, Kupujący obowiązany jest poinformować o tym Sprzedawcę.

 2. Reklamacja powinna zawierać:
  a) imię i nazwisko, adres zamieszkania lub pobytu oraz adres email Kupującego,
  b) datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
  c) przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
  d) opis wady Produktu oraz datę jej powstania.

 3. Do reklamowanego Produktu należy dołączyć Dowód zakupu lub jego kopię.

 4. Kupujący zobowiązany jest do odesłania reklamowanego Produktu na adres Sprzedawcy.

 5. Sprzedawca zobowiązuje się do ustosunkowania się do złożonej przez Kupującego reklamacji w przeciągu 14 dni. Brak odpowiedzi ze strony Sprzedawcy po upływie wskazanego w poprzednim zdaniu terminu skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną.

 6. Nieznaczne różnice w wyglądzie, wynikające z indywidualnych ustawień komputera Kupującego - a w szczególności monitora - nie mogą byćwystarczającą podstawą do reklamacji zakupionego Produktu.

§6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Kupującemu, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.), przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu.

 2. Uprawnienie powyższe nie przysługuje Kupującemu w następujących przypadkach:

a) świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,

b) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,

c) umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

d) umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

e) umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Kupującego,

f) szczególnych umów, których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

g) umów, których przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, za które cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy sprzedaży i dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni, a ich wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,

h) umów, w których Kupujący wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Kupujący żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji - prawo odstąpienia od umowy przysługuje Kupującemu w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy,

i) umów, których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Kupującego,

j) dostarczania dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,

k) umów zawartych w drodze aukcji publicznej

l) umów o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w zawartej umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,

m) umów o dostarczanie treści cyfrowych, niezapisanych na materialnym nośniku, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Kupującego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 1. Do skutecznego odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu, wystarczy złożenie pisemnego oświadczenia przez Kupującego drogą mailową lub pocztową, w przypisanym ustawowo 14-dniowym terminie od momentu odebrania przesyłki. Wzór oświadczenia zawiera Załącznik nr 2.

 2. Kupujący, odstępując od umowy, zobowiązany jest do zwrotu Produktu wraz z Dowodem zakupu lub jego kopią w terminie 14 dni od daty złożenia odstąpienia.

 3. Koszty wysyłki zwracanego Produktu ponosi Kupujący.

 4. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

 5. Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny Produktu oraz kosztów wysyłki Produktu do Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

 6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 7. W przypadku gdy Kupujący wybrał inny niż najtańszy zwykły sposób przesyłki dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 8. Zwroty Produktów wysyłane na koszt Sprzedawcy lub za pobraniem nie będą przyjmowane.

 9. W przypadku Kupujących niebędących konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.) tj. osób dokonujących czynności prawnych związanych bezpośrednio z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą lub zawodową, odstąpienie od umowy w powyższym zakresie jest całkowicie wyłączone – prosimy o rozważne i przemyślane zakupy.

§7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest firma HerboVita.pl Artur Ubert z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Al. Planu 6-letniego 38/9, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, NIP 9531808923, REGON: 091551781 (dalej zwany Sklepem Internetowym).
 2. Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności, jak również pytanie dotyczące przysługujących Tobie praw, można kierować na adres mailowy Administratora: sklep@herbovita.pl lub telefonicznie na nr: (+48) 52 5110111.
 3. Polityka prywatności jest zgodna z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych 2016/679, z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
 4. Sklep Internetowy dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Twojej prywatności i ochrony informacji osobowych udzielonych podczas korzystania z Witryny sklepu i dokonywania zakupów w ramach sklepu oraz podejmuje w tym celu wszelkie niezbędne działania z zachowaniem przepisów polskiego prawa.
 5. Przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. w celu realizacji złożonych przez Ciebie zamówień, w tym do kontaktu mailowego lub ewentualnie telefonicznego, identyfikacji płatności, dostarczenia przesyłki za pośrednictwem wybranej przez Ciebie firmy kurierskiej.
 6. Zakres przetwarzanych danych jest niezbędny do realizacji tych zamówień i obejmuje: 1) nazwisko i imię, 2) adres dostawy, 3) adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres dostawy, 4) adres poczty elektronicznej, 5) numer telefonu. W przypadku firmy, dodatkowo nazwę firmy i nr NIP. Podanie tych danych jest dobrowolne, nie musisz ich przekazywać Sklepowi Internetowemu, ale wówczas realizacja Twojego zamówienia nie będzie możliwa.
 7. W pozostałym zakresie przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w wykonaniu obowiązków, jakie ciążą na Administratorze na podstawie obowiązujących przepisów prawa, czyli dla celów podatkowych i rachunkowych.
 8. Przetwarzanie Twoich danych osobowych w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie Newslettera odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 9. Zakres przetwarzanych danych obejmuje imię oraz adres poczty elektronicznej.
 10. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, przysługuje Ci prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie, jednakże pozostaje to bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 11. Odbiorcą Twoich danych osobowych będą upoważnieni pracownicy, podmioty zewnętrzne świadczące na rzecz administratora usługi informatyczne, księgowe, marketingowe, usługi transportowe, dostawca oprogramowania sklepu, a także podmioty dostarczające zewnętrzne usługi dla firmy.
 12. Twoje dane osobowe będą przechowywane bezterminowo, nie krócej jednak niż okres, przez który Sklep Internetowy jest zobowiązany przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, czyli minimum 5 lat w przypadku prawa podatkowego (art. 17 RODO).
 13. Informujemy, że przysługuje Tobie prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze Sklepu internetowego spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Sprzedawcę, nie wcześniej jednak niż po 7 dniach od ich ogłoszenia. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w poprzednim zdaniu, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.

 3. Wszelkie spory między Stronami rozstrzygane będą w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora. Konsument może ponadto skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę również za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 4. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu w tym za pośrednictwem mediacji, właściwość Sądu określana będzie według przepisów powszechnie obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej.

 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827.) i inne właściwe.

 6. Regulamin obowiązuje od dnia 25.05.2018 roku.

o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.),

.
.Herbovita.
.